In English (en français voir plus bas- ακολουθεί και στα ελληνικά)

I was born at Giannitsa (Greece).

I’ve studied :

@ Economics at the Industrial Superior School of Thessaloniki: diploma obtained on 29-4-1974.

@ French at the Alliance française: diploma obtained on 30-6-1974 in Paris.

@ International Economic Relations at the Institute for Economic and Social Development Studies at the Sorbonne, Paris I: graduated on 4-4-1978.

@ English: certificate obtained BCCE from Hellenic American University on 20-11-2021.

@ English: certificate obtained ECCE from MICHIGAN LANGUAGE ASSESSEMENT on 21-05-2022.

I worked as a consultant for the Centre for Development of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) in Paris. Following that, I served as an Advisor to the Municipality of Kalamaria, being a specialist on issues related to Community Enterprises.

Thirty years ago, I was the author of the book entitled «Local authorities at the crossroads to meet the challenge of community enterprises» and dozens of articles on the economy and on territorial authorities.

For 35 years, I have been an independent international consultant, having invented, developed, coordinated, implemented and evaluated dozens of community projects within existing European networks of experts.

The last 10 years of my career I have focused on «Welcoming and attractiveness policies in rural areas», having the appropriate expertise and experience as well as relevant international links.

From December 2015 to today, I am a columnist (more than 500 articles) on Greek sites for Greece, France, Turkey, Russia, Iran, Syria, Argentina, Italy, China, Libya, Hongaria, Malta,  Belgium, Bulgaria, Croatia, Cuba, Norgay, Armenia, Albania, Azerbaijan, Afghanistan, Great Britain, Switzerland, etc. See my blog https://kalkis.eu/ and the relevant links below :

https://ekyklos.gr/

https://ekyklos.gr/sb/82-apo-mia-anagkastiki-kinitikotita-se-mia-epilegmeni-kinitikotita.html

https://ekyklos.gr/sb/156-presveftes-politikon-ypodoxis-kai-elkystikotitas-stin-ypaithro.html

http://www.salonicanews.com/

http://www.salonicanews.com/2016/05/blog-post_812.html

http://www.salonicanews.com/2016/06/blog-post_167.html

http://www.salonicanews.com/2016/06/blog-post_949.html

http://www.salonicanews.com/2016/06/blog-post_949.html

http://www.anixneuseis.gr

http://www.anixneuseis.gr/?p=143496

http://www.anixneuseis.gr/?p=161224

http://www.anixneuseis.gr/?p=162999

http://www.anixneuseis.gr/?p=163556

http://www.anixneuseis.gr/?p=164706

http://www.anixneuseis.gr/?p=164941

http://www.anixneuseis.gr/?p=168004

http://www.anixneuseis.gr/?p=168247

http://www.anixneuseis.gr/?p=168570

http://www.anixneuseis.gr/?p=168911

http://www.anixneuseis.gr/?p=169150

http://www.anixneuseis.gr/?p=169335

http://www.anixneuseis.gr/?p=169623

http://www.anixneuseis.gr/?p=170369

http://www.anixneuseis.gr/?p=170553

http://www.anixneuseis.gr/?p=170650

http://www.anixneuseis.gr/?p=170927

http://www.anixneuseis.gr/?p=171087

http://www.anixneuseis.gr/?p=171209

http://www.anixneuseis.gr/?p=171488

http://www.anixneuseis.gr/?p=171670

http://www.anixneuseis.gr/?p=171882

http://www.anixneuseis.gr/?p=172071

http://www.anixneuseis.gr/?p=172314

http://www.anixneuseis.gr/?p=172632

http://www.anixneuseis.gr/?p=172837

http://www.anixneuseis.gr/?p=173108

http://www.anixneuseis.gr/?p=173527

http://www.anixneuseis.gr/?p=173642

http://www.anixneuseis.gr/?p=173847

http://www.anixneuseis.gr/?p=173956

http://www.anixneuseis.gr/?p=174464

http://www.anixneuseis.gr/?p=174708

http://www.anixneuseis.gr/?p=174887

http://www.anixneuseis.gr/?p=175099

http://www.anixneuseis.gr/?p=175363

http://www.anixneuseis.gr/?p=175555

http://www.anixneuseis.gr/?p=175905

http://www.anixneuseis.gr/?p=176068

http://www.anixneuseis.gr/?p=176514

http://www.anixneuseis.gr/?p=176624

http://www.anixneuseis.gr/?p=176810

http://www.anixneuseis.gr/?p=177104

http://www.anixneuseis.gr/?p=177579

http://www.anixneuseis.gr/?p=177733

http://www.anixneuseis.gr/?p=178037

http://www.anixneuseis.gr/?p=178348

http://www.anixneuseis.gr/?p=178511

http://www.anixneuseis.gr/?p=178846

http://www.anixneuseis.gr/?p=179008

http://www.anixneuseis.gr/?p=179388

http://www.anixneuseis.gr/?p=179630

http://www.anixneuseis.gr/?p=179942

http://www.anixneuseis.gr/?p=180045

http://www.anixneuseis.gr/?p=180405

http://www.anixneuseis.gr/?p=180587

http://www.anixneuseis.gr/?p=180959

http://www.anixneuseis.gr/?p=181327

http://www.anixneuseis.gr/?p=181511

http://www.anixneuseis.gr/?p=181934

http://www.anixneuseis.gr/?p=182213

http://www.anixneuseis.gr/?p=182531

http://www.anixneuseis.gr/?p=182746

http://www.anixneuseis.gr/?p=182918

http://www.anixneuseis.gr/?p=183055

http://www.anixneuseis.gr/?p=183220

http://www.anixneuseis.gr/?p=183407

http://www.anixneuseis.gr/?p=183493

http://www.anixneuseis.gr/?p=183702

http://www.anixneuseis.gr/?p=184006

http://www.anixneuseis.gr/?p=184377

http://www.anixneuseis.gr/?p=184644

http://www.anixneuseis.gr/?p=184721

http://www.anixneuseis.gr/?p=184807

http://www.anixneuseis.gr/?p=185065

http://www.anixneuseis.gr/?p=185516

http://www.anixneuseis.gr/?p=186064

http://www.anixneuseis.gr/?p=186105

http://www.anixneuseis.gr/?p=186410

http://www.anixneuseis.gr/?p=186495

http://www.anixneuseis.gr/?p=187072

http://www.anixneuseis.gr/?p=187302

http://www.anixneuseis.gr/?p=187563

http://www.anixneuseis.gr/?p=187727

Εn français

Je suis né à Yannitsa (Grèce).

J’ai étudié :

@ Sciences économiques à l’Ecole Supérieure Industrielle de Thessalonique : diplôme obtenu le 29-4-1974.

@ Le français à l’Alliance française : diplôme obtenu le 30-6-1974 à Paris.

@ Relations Economiques Internationales à l’Institut d’Etudes du Développement Economique et Social auprès de la Sorbonne, Paris I : diplômé le 4-4-1978.

@ L’Anglais  : diplôme obtenu BCCE  de  Hellenic American University  le 20-11-2021.

@ L’Anglais  : diplôme obtenu ECCE  de  MICHIGAN LANGUAGE ASSESSEMENT  le 21-05-2022.

J’ai travaillé en tant que consultant au Centre de Développement de l’Organisation de  Coopération et de Développement Économique (OCDE) à Paris et en tant que Conseiller Spécial de la Commune de Kalamaria sur des questions d’Entreprises Municipales.

Il y a 30 ans, j’ai été l’auteur du livre intitulé «Les autorités locales au carrefour de relever le défi de l’entreprise» et des dizaines d’articles sur l’économie et sur les autorités territoriales.

Pendant 35 ans, j’ai été consultant international indépendant, ayant inventé, élaboré, coordonné, mis en œuvre et évalué des dizaines de projets communautaires au sein des réseaux européens d’experts existants.

Les 10 dernières années de ma carrière j’ai mis l’accent sur les «Politiques d’Accueil et d’Attractivité en milieu rural», ayant l’expertise et l’expérience appropriées ainsi que les liens internationaux pertinents.

De décembre 2015 à aujourd’hui, je suis chroniqueur (plus de 500 articles) sur des sites grecs pour la Grèce, la France, la Turquie, la Russie, l’Iran, la Syrie, l’Argentine, l’Italie, la Chine, la Libye, la Hongrie, Malte, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, le Cuba,  la Norvège, l’Arménie,  l’Albanie, l’Azerbaijan, l’Afghanistan, la Grande Bretagne, la Suisse,  etc. Voir mon blog https://kalkis.eu/ ainsi que les liens pertinents ci-après :

Στα ελληνικά

Γεννήθηκα στα Γιαννιτσά.

Σπούδασα :

@ Οικονομικά στην Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης : λήψη πτυχίου στις 29-4-1974.

@ Γαλλικά στην Alliance Française ; λήψη πτυχίου στις 30-6-1974 στο Παρίσι.

@ Διεθνείς οικονομικές σχέσεις στο Ινστιτούτο Σπουδών Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης του πανεπιστημίου της Σορβόννης, Paris I : λήψη πτυχίου στις 4-4-1978.

@ Αγγλικά : λήψη πτυχίου BCCE από το Hellenic American University στις 20-11-2021.

@ Αγγλικά : λήψη πτυχίου ECCE από το MICHIGAN LANGUAGE ASSESSEMENT  στις 21-05-2022.

Εργάσθηκα ως σύμβουλος στο Κέντρο Ανάπτυξης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) στο Παρίσι και ως Ειδικός Συνεργάτης επί θεμάτων Δημοτικών Επιχειρήσεων στο Δήμο Καλαμαριάς.

Πριν 30 χρόνια ήμουν ο συγγραφέας του πονήματος «Η τοπική αυτοδιοίκηση στο σταυροδρόμι της επιχειρηματικής πρόκλησης» και δεκάδων άλλων άρθρων για οικονομικά και αυτοδιοικητικά θέμα.

Επί 35 χρόνια άσκησα το επάγγελμα διεθνούς ελεύθερου επαγγελματία, έχοντας επινοήσει, εκπονήσει, συντονίσει, υλοποιήσει και αξιολογήσει δεκάδες κοινοτικά έργα μέσα σε υφιστάμενα ευρωπαϊκά δίκτυα εμπειρογνωμόνων.

Τα τελευταία 10 χρόνια από αυτά είχα δώσει έμφαση στις ασκούμενες «Πολιτικές υποδοχής και ελκυστικότητας σε αγροτικό χώρο», διαθέτοντας την ανάλογη τεχνογνωσία, εμπειρία αλλά και τις σχετικές διεθνείς διασυνδέσεις.

Από τον Δεκέμβριο του 2015 μέχρι και σήμερα είμαι αρθρογράφος (πάνω από 500 άρθρα) στους ελληνικούς διαδικτυακούς τόπους  για την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Τουρκία, την Ρωσία, το Ιράν, Συρία, την Αργεντινή, την Ιταλία, Κίνα, Λιβύη, Ουγγαρία, Μάλτα, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κούβα, Νορβηγία, Αρμενία, Αλβανία, Αζερμπαϊτζάν, Αφγανιστάν, Μεγάλη Βρετανία, Ελβετία, κλπ. Βλέπε το blog μου https://kalkis.eu/καθώς και τους ακόλουθους σχετικούς συνδέσμους :