Month: Φεβρουάριος 2016 (page 1 of 9)

90 rural projects supported in Mediterranean area

View the article

90 μικρο-σχέδια στηριγμένα σε αγροτικό μεσογειακό χώρο

Δείτε το άρθρο

90 projets ruraux soutenus en Méditerranée

voir l’article

Λεπτομέρειες Philoxenia Plus

philoxenia plus1

PHILOXENIA PLUS, σχέδιο εγκριθέν

στο πλαίσιο της 1ης διακήρυξης κεφαλαιοποίησης του Προγράμματος MED το 2012 και χρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Οι αγροτικές περιοχές γνωρίζουν αξιοπρόσεκτες δημογραφικές ανασυνθέσεις που συνδέονται με θετικά μετοικιστικά υπόλοιπα. Εάν αυτή η τάση μένει να επιβεβαιωθεί από τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, έχει ανάγκη από μία ευκρινή και βολονταριστική συνοδεία των τοπικών δρόντων για να μην υποστεί ενίοτε εξαιρετικά ισχυρούς αρνητικούς περιορισμούς που συνδέονται με την παγκοσμιοποίηση και την χρηματιστικοποίηση της οικονομίας, την κλιματική υπερθέρμανση, με τα διατροφικά και ενεργειακά στοιχήματα.

Ένας κάποιος αριθμός ευρωπαϊκών περιοχών οικοδόμησαν με καινοτόμο και πειραματικό τρόπο τις δικές τους αναπτυξιακές στρατηγικές στοχεύοντας :

– στην υποδοχή και την διατήρηση νέων πληθυσμών (που εισφέρουν νέες δεξιότητες).

– στην προώθηση τοπικών προϊόντων (αξιοποιώντας τα υλικά και άυλα προϊόντα).

Για να επιδιώξουμε το ξεδίπλωμα τέτοιων πολιτικών τοπικής ανάπτυξης, έχουμε ανάγκη σήμερα να κεφαλαιοποιήσουμε και να μοιραστούμε καλύτερα τις εμπειρίες δρώντων φορέων διαφόρων δικτύων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 18 Μήνες, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ : 831.000 Ευρώ, Συγ-χρηματοδότηση από το Ε.Τ.Π.Α.645 250 Ευρώ (77,64%) , Εθνική συμμετοχή : 185 750 Ευρώ.

Διακυβεύματα του σχεδίου :

–      Να προετοιμαστεί ο προγραμματισμός για την περίοδο 2014-2020;

– Να αναγνωριστούν οι πολιτικές υποδοχής και διατήρησης πληθυσμών σαν λειτουργικές απαντήσεις στους στόχους κοινωνικής και εδαφικής συνοχής τους οποίους κομίζει η Ευρώπη.

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Κεφαλαιοποίηση των εμπειριών των φορέων του σχεδίουphiloxeniaplus για να μεταφερθούν καλύτερα οι μέθοδοι και οι καλές πρακτικές:

•  Που θα επιτρέψουν έναν εμπλουτισμό και μια μεθοδολογική υποστήριξη με στόχο την επιδίωξη της επαγγελματικοποίησης των τοπικών δρόντων και την αποτελεσματικότητα των εδαφικών στρατηγικών.

•  Που θα διευκολύνουν και θα προωθούν την ανάδυση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων, την καινοτομία και την επίδοση αναφορικά με τα εργαλεία και τις διαδικασίες με στόχο την υποδοχή νέων δυναμένων να εργαστούν και νέων πληθυσμών καθώς και την προώθηση τοπικών προϊόντων μεριμνώντας για την αειφόρο ανάπτυξη.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

♦  Να θέσουμε στη διάθεση των δρόντων φορέων μεθοδολογικούς πόρους αναφορικά με την τεχνική των πολιτικών υποδοχής και προώθησης  των τοπικών προϊόντων.

♦  Να δημιουργήσουμε ευκαιρίες συνάντησης και μαρτυρίας με φορείς που έχουν δοκιμάσει καλές πρακτικές αναφορικά με την συνοδευτική συμβουλευτική των υποψηφίων, οικοδόμησης και προώθησης ευκαιριών εγκατάστασης και προώθησης τοπικών προϊόντων.

Επτά καλές πρακτικές για μεταφορά, προερχόμενες από εννέα σχέδια :

–         Παλιννόστηση στα πάτρια εδάφη των ντόπιων (εμπειρία σχεδίου PHILOXENIAMED)

–          Εγκατάσταση νέων ικανών για εργασία (εμπειρία σχεδίου SOHO-SOLOIIIBSUDOE)

–      Προώθηση των ενδογενών πόρων της περιοχής (εμπειρία Ένα Χωριό- Ένα Προϊόν του σχεδίου GRISIPLUSIVC και του σχεδίου MEDSTRATEGYIVBMED) που περιλαμβάνει 3 καλές πρακτικές.

 

Δυο εργαλεία Τεχνολογιών Πληροφοριών & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για μεταφορά :

–          Τα τοπικά πόρταλς  Γ.Σ.Π. (SIG) προώθησης των χωριών και των τοπικών προϊόντων.

–          Ένα εθνικό πόρταλ εγκατάστασης σε αγροτικό χώρο, ως πηγή γνωμοδότησης για τους τοπικούς άρχοντες.

•  Να σκεφτούμε συλλογικά για την εκπόνηση μεθόδων και πρακτικών που να επιτρέπουν την ανάδυση και/ή την ανάπτυξη πολιτικών τοπικής ανάπτυξης οι οποίες αποσκοπούν στην υποδοχή πληθυσμών και στην προώθηση τοπικών προϊόντων (μεθοδολογικός οδηγός).

•  Να σκεφτούμε και να παράξουμε συλλογικά ίχνη καινοτομίας και πειραματισμού εργαλείων και στρατηγικών που να αποσκοπούν στην προώθηση τοπικών προϊόντων, στη διερεύνηση, στην ενσωμάτωση νέων δυναμένων να εργαστούν και νέων πληθυσμών αποτιμώντας την καταλληλότητα της μεταφερσιμότητας πέντε σχεδίων και εργαλείων Τ.Π.Ε..

•  Να εμψυχώσουμε και να συνοδεύσουμε διαχρονικά το δίκτυο οριοθετώντας το χρονοδιάγραμμα των έντονων χρονικών περιόδων (σεμιναρίων), των ανταλλαγών πληροφοριών…

 

•  Να συντάξουμε τις γενικές αρχές μιας χάρτας για έναν ευρωπαϊκό σύνδεσμο που θα αποσκοπεί στην προώθηση των πολιτικών υποδοχής και ελκυστικότητας. Θα είναι δύναμη προτάσεων στα πλαίσια της στρατηγικής « Ευρώπη 2020 ».

 

ΣΥΜΠΡΑΞΗ : 7 Κανονικοί εταίροι

Επικεφαλής Εταίρος: Τοπική Απασχολησιμότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.), Ελλάδα

E-ZAVOD (Σλοβενία)

Αναπτυξιακή εταιρεία Λάρνακας (ΑΝΕΤΕΛ-Κύπρος)

Eurokom Association, Gerace, (Ιταλία)

Province de TERUELRégion Aragon (Ισπανία)

Collectif Ville Campagne (Γαλλία)

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Gers (Γαλλία)

9 εξωτερικοί Εταίροι 

Αναπτυξιακή εταιρεία Δράμας, Ελλάδα

Sinergija, Σλοβενία

Κέντρο τεχνικής κατάρτισης Λάρνακας, Κύπρος

Diogenes Business Incubator University της Κύπρου

Associazione Intercomunale « Comuni della Locride », Ιταλία

Shire Community of Teruel, Ισπανία

Communauté de Communes Aubusson-Felletin, Γαλλία

Pays Gorges-Causses-Cévennes, Γαλλία

Communauté de Communes Pays Viganais, Γαλλία

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Δημιουργία ενός συνδέσμου για την προώθηση πολιτικών υποδοχής και ελκυστικότητας στις αγροτικές περιοχές

2. Προσδιορισμός των κύριων δρώντων φορέων (δυνητικών μελών ενός ευρωπαϊκού συνδέσμου)

3. Αξιολόγηση των καλών πρακτικών και μελέτη εφικτότητας της μεταφοράς

4. Σχέδια δράσεων της μεταφοράς

5. Μεθοδολογικός οδηγός

6. Χάρτα για την σύσταση και την διαχείριση του ευρωπαϊκού συνδέσμου (νομικό καθεστώς)

7. Παραινέσεις για την ενσωμάτωση των πολιτικών υποδοχής στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Philoxenia Plus Details

philoxenia plus1

PHILOXENIA PLUS, approved project

In the framework of the 1st call of proposals of capitalization of MED program in 2012 and financed by ERDF.

SHORT DESCRIPTION OF THE PROJECT

Rural areas are experiencing demographic recomposition remarkable linked to positive net migration. If this trend remains to be qualified according to the European regions, it requires a clear and proactive support from local actors not to undergo negative constraints sometimes extremely strong related to globalization and financialization of the economy, climate changes, food and energy issues.

Some European territories have built an innovative and experimental their own development strategies aiming to:

– Host and maintain new inhabitants  (bringing new skills).

– Promote local products (increasing value of local and intangible products).

To continue the deployment of such local development policies, the need is now to better capitalize and share experiences of actors from different networks.

 1. : 18 Months, BUDGET of the project: 831.000 Euros, Co-financing by ERDF : 645 250Euros (77,64%), National financing : 185 750 Euros.

ISSUES of the project:

–  Preparing the 2014-2020 programming period;

– Recognizing the welcome and maintaining of populations as a response to the operational objectives of social and territorial cohesion brought by Europe.

GENERAL OBJECTIVE

To capitalize on the experiences of Philoxeniaplus partners for a better methods and best practices transfer:

 Allowing enrichment and methodological support to the further professionalization of local stakeholders and the efficiency of territorial strategies;

 Facilitating and encouraging the emergence of new economic activities, innovation and performance in terms of tools and approaches for the welcoming of new active people and new populations and the promotion of local products in order to ensure sustainable development.

SPECIFIC OBJECTIVES

 Providing methodological resources to the local stakeholders in engineering welcoming policies and promotion of local products;

 Creating opportunities to meet and witness with actors who experienced good practices in support of candidates accompanying, building and promoting opportunities for installation, promotion of local products

Transfer of seven best practices from nine projects:

– Come-back of the native (IVB experience PHILOXENIA MED)

– Installation of new inhabitants (experience SOHO SOLO-IIIB SUDOE)

– Promotion of territory endogenous resources (experience One Village-One Product project GRISI PLUS IVC and IVB project MEDSTRATEGY MED) including three different good practices.

Two ICT tools to transfer:

– GIS portal promoting local villages and local products

– A national portal about the installation in rural area and a consultation center for local stakeholder.

 Thinking collectively to develop methods and practices for the emergence and / or development of local development policies aiming to welcoming populations and promotion of local products (methodological guide).

 Thinking and produce collectively tracks for innovation and experimentation of tools and strategies to promote local products, marketing, integration of new active people and new populations by assessing the relevance of the transferability of the five projects and ICT tools.

 Facilitating and supporting the sustainable network by including within the time schedule some highlighted events (seminars), exchange of information…

 

 Drafting the general principles of a charter for an European Association aiming to promote the welcoming and attractiveness policies; Becoming a proactive ness strength  in the framework of the ‘Europe 2020’.

 1. PARTNERSHIP : 7partners
 2. Leader : Local Employability (LOC.EM.),

E-ZAVOD (Slovinia)

ANETEL (Chyprus)

Eurokom Association, Gerace, (Italy)

Province de TERUELRégion Aragon (Spain)

Collectif Ville Campagne (France)

CCI Gers (France)

9 External partners  

Local Development Agency of Drama, Greece

Sinergija, Slovinia

Technical Training Cyprus

Diogenes Business Incubator University of Cyprus

Associazione Intercomunale « Comuni della Locride », Italia

Shire Community of Teruel, Spain

Communauté de Communes Aubusson-Felletin, France

Pays Gorges-Causses-Cévennes, France

Communauté de Communes Pays Viganais, France

EXPECTED RESULTS

1. Creation of an European association for the promotion of attractiveness and welcoming policies in rural areas

2. Identification of key stakeholders (potential members of a European association)

3. Reviews of best practices and feasibility studies of transfer

4. Action plans to transfer

5. Methodological guide

6. Charter for the creation and management of a European association (legal status)

7. Recommendation for integrating welcoming policies under the Europe 2020 strategy.

Philoxenia plus de détails

philoxenia plus1

PHILOXENIA PLUS, projet approuvé

dans le cadre du 1er appel à projets de capitalisation du Programme MED en 2012 et financé par le FEDER.

DESCRIPTION COURTE DU PROJET

Les territoires ruraux connaissent des recompositions démographiques remarquables, liés à des soldes migratoires positifs. Si cette tendance reste à nuancer selon les régions européennes, elle nécessite un accompagnement lucide et volontariste de la part des acteurs locaux pour ne pas subir en négatif des contraintes parfois extrêmement fortes liées à la mondialisation et la financiarisation de l’économie, au réchauffement climatique, aux enjeux alimentaires et énergétiques.

Un certain nombre de territoires européens ont de manière innovante et expérimentale bâti leurs propres stratégies de développement visant :

– l’accueil et le maintien de nouvelles populations (apportant de nouvelles compétences).

-la promotion de produits locaux (valorisant les produits du terroir et immatériels).

Pour poursuivre le déploiement de telles politiques de développement local, se ressent aujourd’hui le besoin de mieux capitaliser et mutualiser les expériences d’acteurs de différents réseaux.

DURÉE : 18 MOIS, BUDGET du projet: 831.000 Euros, Co-financement du FEDER 645 250 Euros (77,64%), Financement national : 185 750 Euros.

•      Préparer la programmation 2014-2020 ;

•      Faire reconnaître les politiques d’accueil et de maintien de populations comme des réponses opérationnelles aux objectifs de cohésion sociale et territoriale que porte l’Europe.

OBJECTIF GÉNÉRAL

Capitaliser les expériences des acteurs de philoxeniaplus pour mieux transférer les méthodes et les bonnes pratiques:

♦ Permettant un enrichissement et un soutien méthodologique visant la poursuite de la professionnalisation des acteurs locaux et l’efficience des stratégies territoriales ;

♦ Facilitant et favorisant l’émergence de nouvelles activités économiques, l’innovation et la performance en matière d’outils et de démarches visant l’accueil de nouveaux actifs et de nouvelles populations et la promotion de produits locaux dans un souci de développement durable.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

♦  Mettre à la disposition des acteurs des ressources méthodologiques en matière  d’ingénierie des politiques d’accueil et de promotion des produits locaux

♦  Créer des opportunités de rencontre et de témoignage avec des acteurs ayant expérimenté de bonnes pratiques en matière  d’accompagnement des candidats, de construction et de promotion d’opportunités d’installation, de promotion des produits locaux

Sept bonnes pratiques à transférer issues de neuf projets:

–          Retour aux sources des natifs (expérience PHILOXENIA IVB MED)

–          Installation de nouveaux actifs (expérience SOHO-SOLO IIIB SUDOE)

–          Promotion des ressources endogènes du territoire (expérience One Village-One Product du projet GRISI PLUS IVC et du projet MEDSTRATEGY IVB MED) incluant trois bonnes pratiques.

 

Deux outils TIC à transférer:

–          Les portails locaux SIG de promotion des villages et des produits du terroir;

–          Un portail national de l’installation en milieu rural comme centre de consultation pour les élus locaux.

•   Réfléchir collectivement à l’élaboration de méthodes et de pratiques permettant l’émergence et/ou le développement de politiques de développement local visant l’accueil de populations et la promotion de produits locaux (guide méthodologique)

•   Réfléchir et produire collectivement des pistes d’innovation et d’expérimentation d’outils et de stratégies visant la promotion de produits locaux, la prospection, l’intégration de nouveaux actifs et de nouvelles populations en évaluant la pertinence de la transférabilité des cinq projets et des outils TIC

•  Animer et accompagner sur la durée le réseau en jalonnant le calendrier de temps forts (séminaires), d’échanges d’informations…

•    Rédiger les principaux généraux d’une charte pour une association européenne visant à promouvoir les politiques d’accueil et d’attractivité ; Etre force de proposition dans le cadre de la stratégie « Europe 2020 ».

 

 1. PARTENARIAT : 7 Partenaires ordinaires

Chef de file : Employabilité Locale (EM.LOC.), Grèce

E-ZAVOD (Slovénie)

ANETEL (Chypre)

Eurokom Association, Gerace, (Italie)

Province de TERUELRégion Aragon (Espagne)

Collectif Ville Campagne (France)

CCI Gers (France)

9 Partenaires externes

Agence de développement local de Drama, Grèce

Sinergija, Slovénie

Centre de formation technique de Larnaca, Chypre

Diogenes Business Incubator University of Cyprus

Associazione Intercomunale « Comuni della Locride », Italie

Shire Community of Teruel, Espagne

Communauté de Communes Aubusson-Felletin, France

Pays Gorges-Causses-Cévennes, France

Communauté de Communes Pays Viganais, France

RÉSULTATS ATTENDUS

1. Création d’une association pour la promotion de politiques d´accueil et d´attractivité dans des  territoires ruraux

2. Identification des acteurs principaux (membres potentiels d’une association européenne)

3. Evaluations des bonnes pratiques et étude de faisabilité de transfert

4. Plans d´actions de transfert

5. Guide méthodologique

6. Charte pour la constitution et la gestion de l´association européenne (statut juridique)

7. Recommandation pour l´intégration des politiques d’accueil dans le cadre de la stratégie Europe 2020.

The project Philoxenia in brief

Project MED 2007-2013 / Philoxenia
Implementation of a common operational mechanism
for the reception of activities in mediterranean rural areas

Partenaires Philoxenia
The partners of Philoxenia project
during the kick-off meeting in Lithotopos, Greece (14/03/2009)

For three years, from April 2009 to March 2012, the project Philoxenia foresees the financial, technical and cultural support of 90 persons, 54 female and 36 male, wishing to install themselves in the target zones to create their own micro-projects and also to contribute to the vitality of these rural territories.

Weakened by demographic decline, the rural Mediterranean municipalities of the project Philoxenia are increasingly confronted with a diminution of services and commercial enterprises, or even with a loss of their identity. However, the promotion of mobility and of the information and communication technologies (ICT), the concern for a sustainable development and the search for a better quality of life in view of the urban nuisances permits these rural territories to inverse the tendency above and to find new ways of local development. The architectural, cultural and environmental heritage and the space at their disposal are indeed new factors of attractivity.

In this actual environment which is taking shape, the six project partners propose in the territories implicated the implementation of a Common Operational Mechanism of reception of activities in Mediterranean rural areas (Philoxenia).

The target zones of the project Philoxenia :

 • Kerkini – Petritsi – Iraclia, Greece
 • Province of Oristano, Sardinia, Italy
 • Voroklini Larnaca, Cyprus
 • Ptuj, Slovenia
 • Malta – Gozo.

This project is inspired by the French experience of Collectif Ville Campagne.

The views expressed on this website do not express official views and statements of the European Commission or the Management Authority of the programme Med, but only the views of its creators and partners of the project.

Περίληψη του σχεδίου Φιλοξενία

Σχέδιο MED 2007-2013 / Φιλοξενία
Εφαρμογή ενός κοινού λειτουργικού μηχανισμού
για την υποδοχή μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε μεσογειακό αγροτικό χώρο

Partenaires Philoxenia
Οι εταίροι του σχεδίου Φιλοξενία
στην εναρκτήρια συνάντηση του Λιθοτόπου στην Ελλάδα (14/03/2009)

Για τρία χρόνια, από τον Απρίλιο 2009 έως τον Μάρτιο 2012, το σχέδιο Φιλοξενία θα στοχεύσει στην οικονομική, τεχνική και πολιτιστική υποστήριξη 90 ατόμων, 54 γυναικών και 36 ανδρών, που θα επιθυμούσαν να εγκατασταθούν στις περιοχές-στόχους για να δημιουργήσουν τις δικές τους μικρο-επιχειρήσεις και να συμβάλουν έτσι στην αναζωογόνηση αυτών των αγροτικών περιοχών.

Πράγματι, αποδυναμωμένες από τη δημογραφική καθίζηση, οι μεσογειακές αγροτικές περιοχές του σχεδίου Φιλοξενία αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερο τη συρρίκνωση των παρεχομένων υπηρεσιών και των τοπικών εμπορικών επιχειρήσεων, ακόμα και μια απώλεια ταυτότητας. Όμως, η αξιοποίηση της επαγγελματικής κινητικότητας και των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), η φροντίδα της αειφόρου ανάπτυξης και η αναζήτηση μιας υψηλής ποιότητας ζωής ενάντια στις αστικές οχλήσεις θα μπορούσαν να επιτρέψουν στις εν λόγω αγροτικές περιοχές να αντιστρέψουν αυτήν την τάση και να βρουν νέα αναπτυξιακά ίχνη. Εξάλλου, η αρχιτεκτονική, πολιτιστική, περιβαλλοντική κληρονομιά και η ευρυχωρία την οποία διαθέτουν αποτελούν νέους συντελεστές προσέλκυσης.

Μέσα στο τωρινό τοπίο που διαμορφώνεται, οι έξι εταίροι του σχεδίου προτείνουν λοιπόν να εφαρμόσουν στις εμπλεκόμενες περιοχές έναν Κοινό Λειτουργικό Μηχανισμό υποδοχής δραστηριοτήτων σε μεσογειακό αγροτικό χώρο (Φιλοξενία).

Οι περιοχές-στόχοι του σχεδίου Philoxenia  :

 • Κερκίνη – Πετρίτσι – Ηράκλεια, Ελλάδα
 • Περιοχή Οριστάνο, Σαρδηνία, Ιταλία
 • Βορόκληνη, Λάρνακα, Κύπρος
 • Πτούι, Σλοβενία
 • Μάλτα – Γκόζο.

Το σχέδιο είναι εμπνευσμένο από την σχετική γαλλική εμπειρία του Collectif Ville Campagne.

Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν εκφράζουν επίσημες απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος MED, αλλά αυστηρά των δημιουργών της και εταίρων του σχεδίου.

Le projet Philoxenia en bref

Projet MED 2007-2013 / Philoxenia
Mise en place d’un dispositif opérationnel commun
pour l’accueil d’activités en milieu méditerranéen rural

Partenaires Philoxenia
Les partenaires du projet Philoxenia
lors de la réunion de démarrage à Lithotopos en Grèce (14/03/2009)

Durant trois ans, d’avril 2009 à mars 2012, le projet Philoxenia vise à aider financièrement, techniquement et culturellement 90 personnes, 54 femmes et 36 hommes, souhaitant s’installer dans les zones-cibles pour créer leurs propres micro-projets et contribuer ainsi à la vitalité de ces territoires ruraux.

Fragilisées par le déclin démographique, les collectivités rurales méditerranéennes du projet Philoxenia sont en effet de plus en plus confrontées à une diminution des services et des entreprises commerciales, voire à une perte d’identité. Or, la valorisation de la mobilité et des technologies de l’information et de la communication (TIC), le souci du développement durable et la recherche d’une haute qualité de vie face aux nuisances urbaines peuvent permettre à ces collectivités rurales d’inverser cette tendance et de trouver des nouvelles pistes de développement. Le patrimoine architectural, culturel, environnemental et l’espace dont elles disposent sont en réalité de nouveaux facteurs d’attractivité.

C’est pourquoi, dans le paysage qui se dessine actuellement, les six partenaires du projet proposent dans les territoires impliqués de mettre en place un Dispositif opérationnel commun d’accueil d’activités en milieu méditerranéen rural (Philoxenia).

Les zones-cibles du projet Philoxenia :

 • Kerkini – Petritsi – Héraclée, Grèce
 • Province d’Oristano, Sardaigne, Italie
 • Voroklini, Larnaca, Chypre
 • Ptuj, Slovenie
 • Malte – Gozo, Malte.

Ce projet est inspiré de l’expérience française du Collectif Ville Campagne.

Les points de vue qui y sont exposés reflètent l’opinion des partenaires du projet Philoxenia et de ce fait ne représentent en aucun cas le point de vue officiel de la Communauté Européenne ou de l’Autorité de gestion du programme MED.

Έκτο τεύχος – Μάρτιος 2012

Έκτο τεύχος – Μάρτιος 2012 : EL

 • Κι άλλες δεκατέσσερις μαρτυρίες επιχειρηματικότητας στην μεσογειακή ύπαιθρο.
 • Το DVD καλών πρακτικών του έργου Φιλοξενία.
 • Λιθότοπος (Ελλάδα) : στην τελική ευθεία οι εταίροι του σχεδίου Φιλοξενία.
 • Παρίσι : συμμετοχή στην έκθεση των « Σχεδίων στην επαρχία » (Projets en campagne).
 • Μασσαλία : οι εταίροι συμμετείχαν στην ημερίδα κεφαλαιοποίησης.
 • Η συνέχεια του Φιλοξενία : το σχέδιο Grisi Plus.
Older posts

© 2023 Alkis Kallia

Theme by Anders NorenUp ↑