Δεύτερο τεύχος – Μάρτιος 2010 : EL

  • 27–28 Σεπτεμβρίου 2009 – Οριστάνο : δεύτερη συνάντηση των εταίρων.
  • Το σχέδιο Φιλοξενία γίνεται γνωστό !
  • 2 Οκτωβρίου 2009 – Βρυξέλλες : συνάντηση για τις πολιτικές υποδοχής σε αγροτικό χώρο.
  • Σχέσεις πόλης – υπαίθρου : πώς να προλάβουμε καλύτερα τις μελλοντικές μετοικήσεις ;
  • Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συνδέσμου υποδοχής σε αγροτικό χώρο το 2010.
  • Δημοσίευμα για το σχέδιο Φιλοξενία στο Newsletter του προγράμματος MED.
  • Αφιέρωμα του γαλλικού περιοδικού L’Esprit Village στο σχέδιο Φιλοξενία.
  • Έτοιμα τα εργαλεία του σχεδίου Φιλοξενία.