Σχέδιο MED 2007-2013 / Φιλοξενία
Εφαρμογή ενός κοινού λειτουργικού μηχανισμού
για την υποδοχή μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε μεσογειακό αγροτικό χώρο

Partenaires Philoxenia
Οι εταίροι του σχεδίου Φιλοξενία
στην εναρκτήρια συνάντηση του Λιθοτόπου στην Ελλάδα (14/03/2009)

Για τρία χρόνια, από τον Απρίλιο 2009 έως τον Μάρτιο 2012, το σχέδιο Φιλοξενία θα στοχεύσει στην οικονομική, τεχνική και πολιτιστική υποστήριξη 90 ατόμων, 54 γυναικών και 36 ανδρών, που θα επιθυμούσαν να εγκατασταθούν στις περιοχές-στόχους για να δημιουργήσουν τις δικές τους μικρο-επιχειρήσεις και να συμβάλουν έτσι στην αναζωογόνηση αυτών των αγροτικών περιοχών.

Πράγματι, αποδυναμωμένες από τη δημογραφική καθίζηση, οι μεσογειακές αγροτικές περιοχές του σχεδίου Φιλοξενία αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερο τη συρρίκνωση των παρεχομένων υπηρεσιών και των τοπικών εμπορικών επιχειρήσεων, ακόμα και μια απώλεια ταυτότητας. Όμως, η αξιοποίηση της επαγγελματικής κινητικότητας και των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), η φροντίδα της αειφόρου ανάπτυξης και η αναζήτηση μιας υψηλής ποιότητας ζωής ενάντια στις αστικές οχλήσεις θα μπορούσαν να επιτρέψουν στις εν λόγω αγροτικές περιοχές να αντιστρέψουν αυτήν την τάση και να βρουν νέα αναπτυξιακά ίχνη. Εξάλλου, η αρχιτεκτονική, πολιτιστική, περιβαλλοντική κληρονομιά και η ευρυχωρία την οποία διαθέτουν αποτελούν νέους συντελεστές προσέλκυσης.

Μέσα στο τωρινό τοπίο που διαμορφώνεται, οι έξι εταίροι του σχεδίου προτείνουν λοιπόν να εφαρμόσουν στις εμπλεκόμενες περιοχές έναν Κοινό Λειτουργικό Μηχανισμό υποδοχής δραστηριοτήτων σε μεσογειακό αγροτικό χώρο (Φιλοξενία).

Οι περιοχές-στόχοι του σχεδίου Philoxenia  :

  • Κερκίνη – Πετρίτσι – Ηράκλεια, Ελλάδα
  • Περιοχή Οριστάνο, Σαρδηνία, Ιταλία
  • Βορόκληνη, Λάρνακα, Κύπρος
  • Πτούι, Σλοβενία
  • Μάλτα – Γκόζο.

Το σχέδιο είναι εμπνευσμένο από την σχετική γαλλική εμπειρία του Collectif Ville Campagne.

Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν εκφράζουν επίσημες απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος MED, αλλά αυστηρά των δημιουργών της και εταίρων του σχεδίου.