Η εν λόγω πρόταση με αριθμό 2003 / 055 – 435, που υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2002 στα πλαίσια του πιλοτικού κοινοτικού προγράμματος « Πρωτοβουλίες Απασχόλησης και Κοινωνικο-Πολιτιστικές στις
Περιοχές της ΕΕ που συνορεύουν με τις υποψήφιες χώρες
 »
(γραμμή προϋπολογισμού Β5-3003), εγκρίθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Μάρτιο 2003.


Ομάδες στόχοι :

 • Πιλοτική περιοχή εργασίας : H μείζων παραμεθόρια περιοχή των 2 Νομών Σερρών (200.561 κάτοικοι, έκταση : 3.968 τετ. χιλ.) και Δράμας (103.763 κάτοικοι, έκταση : 3.468 τετ. χιλ.), συνορευόντων με τη Βουλγαρία, καθώς και η βουλγάρικη περιοχή Petritch

 • Gotse Deltchev
  Blagoevgrad.

 • Τομείς:
  Για να διαχειριστούμε την εργασία σε μια περιοχή, η ανάπτυξη της απασχόλησης απαιτεί μια σφαιρική προσέγγιση του αγροτικού χώρου. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι οι βιοτέχνες, οι έμποροι και ο τομέας των υπηρεσιών, αν και παρόντες σε ορισμένα σχέδια, δεν είναι παρόντες σ’ αυτά με οργανωμένο τρόπο. Αυτό
  συνιστά ένα εμπόδιο για το αναπτυξιακό μέλλον των αγροτικών περιοχών (όπως τις δικές μας) και μια αδυναμία για έναν νέο γεωργικό προσανατολισμό που προβλέπει συνεργασία μη αγροτών στον προβληματισμό για το μέλλον του αγροτικού κόσμου. Τούτο προκαλεί την «νάρκωση» δεκάδων πιθανών
  επαγγελμάτων, εκατοντάδων δυνητικών μικρο-επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ποικίλων αναδυομένων υπηρεσιών εγγύτητας προς τους πολίτες.

 • Δικαιούχοι :
  Το άτομο (άνδρες, γυναίκες, άτομα με  ειδικές δεξιότητες),  η τοπική επιχείρηση (οι διευθύνοντές την) και οι
  μειονεκτούσες παραμεθόριες περιοχές μας (οι τοπικοί άρχοντες) που συνθέτουν το επίπεδο ανταγωνιστικότητάς τους και που θα βοηθηθούν από το σχέδιο, ώστε να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές και
  κοινωνικές αλλαγές τις συνεπακόλουθες της διεύρυνσης προς τη Βουλγαρία.


Περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας &  Θράκης.


Περιγραφή της πρότασης :

Πραγματοποίηση μιας Τοπικής Παρέμβασης  για το μέλλον της Απασχόλησης και Κοινωνικο-Οικονομικής Ανάπτυξης της  παραμεθόριας περιοχής μας, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά της και των οικονομικών της τομέων που θα επηρεαστούν από τη διεύρυνση της Ένωσης προς τη Βουλγαρία. Συγκεκριμένα, εκκινούμε με γνώμονα 3 συντελεστές ή 3 « κοινά στοιχεία » : το άτομο, την τοπική επιχείρηση και την μειονεκτούσα παραμεθόρια περιοχή μας (τους 2 Νομούς Σερρών και Δράμας που γειτνιάζουν με τη Βουλγαρία). Οι εν λόγω συντελεστές θα συνδυαστούν : με την ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, την ανάπτυξη μιας χρηματοδότησης εγγύτητας, την διασυνοριακή κινητικότητα της εργασίας, τις διασυνοριακές δραστηριότητες διαπολιτιστικής κατανόησης με τη Βουλγαρία και με την εισφορά των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Καλύπτουν δε τόσο την Ανακοίνωση της Ε.Ε. (437 τελικό) την σχετική με τον αντίκτυπο της διεύρυνσης στις περιοχές που συνορεύουν με υποψήφιες χώρες (την Βουλγαρία εν προκειμένω), αλλά και τους 4 πυλώνες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση καθώς και το ελληνικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόλησης του 2002.Προϋπολογισμός :

Εγκριθέν συνολικό κόστος του σχεδίου

1.231.046,63 €

Εγκριθέν ποσό επιχορήγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

984.837,31

Εγκριθέν ποσό ίδιας συμμετοχής των συμπραττόντων εταίρων

246.209,32 €

Εγκριθέν ποσοστό του συνολικού κόστους του σχεδίου

80 %Στόχος του σχεδίου :

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Νομών Σερρών και Δράμας και της οικονομίας τους (γενικός στόχος) που κινδυνεύει να έχει μια βραχυχρόνια αρνητική επίπτωση εξαιτίας της διεύρυνσης της ΕΕ προς τη Βουλγαρία και της ελεύθερης διακίνησης Βουλγάρων εργαζομένων και υπαλλήλων (φθηνότερων κατά 40% από τους Έλληνες ομολόγους τους), αντιπροσωπεύοντας ήδη το 6,7% των μεταναστών εργαζομένων στην Ελλάδα. Δυναμικοποίηση και κοινωνικο-οικονομική ένταξη της εν λόγω περιοχής με την γειτονική περιοχή της Βουλγαρίας (ειδικός στόχος). Γιατί ; Για να ελαφρυνθεί από το βάρος της διεύρυνσης και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που η τελευταία προσφέρει.


Κύριες δραστηριότητες του σχεδίου :

Πώς θα επιτευχθούν και με ποια μέσα οι παραπάνω στόχοι ; Με την εφαρμογή μιας Τοπικής Παρέμβασης για το Μέλλον της Απασχόλησης και Κοινωνικο-πολιτιστικής ανάπτυξης αυτής της Ευρω-ζώνης (σύνολο συνεκτικών δραστηριοτήτων). Η Τοπική προσέγγιση (το μέσο) έχει ήδη μια αναγνωρισμένη θέση και συμμετέχει πλήρως στην επίλυση προβλημάτων ανταγωνιστικότητας, μετανάστευσης, ανεργίας, τοπικών φοβιών και ανησυχιών αλλά και κοινωνικο-πολιτισμικών δυσκολιών. Ιδιαίτερα στις παραμεθόριες περιοχές «που υπολείπονται του μέσου όρου της Ε.Ε. στον τομέα των υποδομών και οικονομικής αναδόμησης». Τούτο ισχύει ειδικότερα για τις ελληνικές συνοριακές περιοχές (συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας) που θεωρούνται από την Ανακοίνωση 437/2001 της Ε.Ε. « οι πλέον μειονεκτούσες», «εμφανίζουσες ακόμα ένα σχετικά υψηλό ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα». Άρα η περιοχή μας έχει χαμηλή ανταγωνιστικότητα, βρίσκεται ήδη σε κρίσιμη κατάσταση η οποία κινδυνεύει να επιδεινωθεί αισθητά : τόσο από την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.) όσο και από την αλλαγή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής που πλησιάζουν και που τροφοδοτούν έναν οικονομικό μαρασμό και μια προφανή τοπική ανησυχία για τις αρνητικές επιπτώσεις της διεύρυνσης προς τη Βουλγαρία.


Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του σχεδίου :

α) Βελτίωση των καναλιών ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού και ανάπτυξη των γνώσεών τους για τις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές καθώς και για τις θετικές επιπτώσεις της ελεύθερης διακίνησης των ατόμων στην τοπική οικονομία και τον πολιτισμό μέσα σε μια διευρυμένη Ευρώπη.

β) Ένταξη της παρεχόμενης σήμερα επαγγελματικής κατάρτισης, ως παραμέτρου της απασχολησιμότητας του εργαζόμενου-υπαλλήλου, και ως κινητήριου μοχλού της ένταξης του ανέργου και της επιστροφής του στην αγορά εργασίας.

γ) Βελτίωση των παρεχομένων συνοδευτικών υπηρεσιών στις κοινωνικές ομάδες που επηρεάζονται από τη διεύρυνση (προσαρμοστικότητα των ατόμων).

δ) Ανίχνευση νέων τομέων (εν υπνώσει) ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας ανδρών και γυναικών (ισότητα ευκαιριών-διάσταση φύλου).

ε) Ανάπτυξη νέων μοντέλων επιχειρείν (προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος).

ζ) Ανάπτυξη νέων εργαλείων αντιστοιχούντων στην ακολουθητέα διαδρομή, αλλαγή της κυρίαρχης νοοτροπίας των τοπικών επιχειρήσεων αναφορικά με την κατάρτιση και τους πιστωτικούς φορείς (προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων).

η) Διαμόρφωση ενός νέου προφίλ επιχειρηματία και επιχείρησης μπροστά στις ραγδαίες εξελίξεις της αγοράς και της διεύρυνσης.

θ) Δημοσιοποίηση και πολλαπλασιασμός των αποτελεσμάτων του σχεδίου μας και ενσωμάτωσή τους στις εφαρμοζόμενες πολιτικές σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο για την ενδυνάμωση της ειρήνης και την πρόληψη συγκρούσεων.