Πρώτο τεύχος – Σεπτέμβριος 2009 : EL

  • Εναρκτήρια συνάντηση : τι δήλωσαν οι εταίροι του Φιλοξενία.
  • Απόηχος του σχεδίου στα ΜΜΕ.
  • Συνέντευξη του γενικού συντονιστή.
  • Η Χάρτα των εταίρων του σχεδίου Φιλοξενία.
  • ΚΛΜ : ένας νέος μηχανισμός για την υποδοχή δραστηριοτήτων.
  • Κοινή Ολοκληρωμένη Επικοινωνιακή Στρατηγική : τα εργαλεία του Φιλοξενία για ενημέρωση του κοινού.
  • Μικρά και ενδιαφέροντα του σχεδίου Φιλοξενία.