Τα γαλλικό έργο έχει 4 Πράξεις : αποτελέσματα και  προοπτικές