Category: Ελληνικά (page 2 of 12)

Ημερίδα επιμόρφωσης

«Πολιτικές Ελκυστικότητας & Υποδοχής στην Ύπαιθρο»

 Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας (ΑΝΕΔ) καλεί τους τοπικούς φορείς της εν λόγω Περιφερειακής Ενότητας σε μια Ημερίδα Επιμόρφωσης με θέμα :  «Πολιτικές Ελκυστικότητας & Υποδοχής στην Ύπαιθρο», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Δράμας (Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, 2ος όροφος) την Τρίτη 12 Ιουλίου 2016, και ώρα 10:00 π.μ. Continue reading

Témoignages-Μαρτυρίες-Testymonies για τις Πολιτικές Υποδοχής στο Gers Γαλλιάς

Αφορούν επαγγελματίες που εγκατέλειψαν τις πόλεις και εγκαταστάθηκαν στην επαρχία από όπου συνεχίζουν τη δουλειά τους.

Πηγή-Source : http://www.soho-solo-gers.com/

Κεντροαριστερά ελκυστική, συγκεκριμένη και μετρήσιμη.

http://www.salonicanews.com/2016/06/blog-post_167.html

Τι είναι και τι εξυπηρετεί ένας Οίκος Ολοκληρωμένης Προσφοράς Υποδοχής και Ελκυστικότητας.

 

http://www.salonicanews.com/2016/06/blog-post_949.html

Interview d’Alkis Kalliantzidis, accordé à EUROPE ONE TV, 3-4-2016,sur les Politiques d’Accueil

 

 

«Τουρισμός και Πολιτικές Υποδοχής & Ελκυστικότητας στην ύπαιθρο», 17-05-2016

http://www.salonicanews.com/2016/05/blog-post_812.html

«Μια άλλη ύπαιθρος είναι εφικτή ! Κοινοτικά λεφτά υπάρχουν 15 Συστάσεις»

 

Του ‘Αλκη Καλλιαντζίδη

Σε προηγούμενο  άρθρο μας υποσχεθήκαμε να αποδείξουμε ότι «κοινοτικά λεφτά υπάρχουν»για την υιοθέτηση και εφαρμογή στην ύπαιθρο των «Πολιτικών Υποδοχής και Ελκυστικότητας», αρκεί η κεντρική εξουσία (τα αρμόδια υπουργεία) μαζί με την αυτοδιοίκηση (περιφέρειες και αγροτικοί Δήμοι) να ξέρουν (ή να αναθέσουν σε γνωρίζοντες) να τα διεκδικήσουν από τις Βρυξέλλες ή από τα νέα επιχειρησιακά ή τομεακά προγράμματα 2013-2020, μέσα από ένα συγκροτημένο και συνεκτικό Σχέδιο εφαρμογής τους. Continue reading

90 μικρο-σχέδια στηριγμένα σε αγροτικό μεσογειακό χώρο

Δείτε το άρθρο

Λεπτομέρειες Philoxenia Plus

philoxenia plus1

PHILOXENIA PLUS, σχέδιο εγκριθέν

στο πλαίσιο της 1ης διακήρυξης κεφαλαιοποίησης του Προγράμματος MED το 2012 και χρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Οι αγροτικές περιοχές γνωρίζουν αξιοπρόσεκτες δημογραφικές ανασυνθέσεις που συνδέονται με θετικά μετοικιστικά υπόλοιπα. Εάν αυτή η τάση μένει να επιβεβαιωθεί από τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, έχει ανάγκη από μία ευκρινή και βολονταριστική συνοδεία των τοπικών δρόντων για να μην υποστεί ενίοτε εξαιρετικά ισχυρούς αρνητικούς περιορισμούς που συνδέονται με την παγκοσμιοποίηση και την χρηματιστικοποίηση της οικονομίας, την κλιματική υπερθέρμανση, με τα διατροφικά και ενεργειακά στοιχήματα.

Ένας κάποιος αριθμός ευρωπαϊκών περιοχών οικοδόμησαν με καινοτόμο και πειραματικό τρόπο τις δικές τους αναπτυξιακές στρατηγικές στοχεύοντας :

– στην υποδοχή και την διατήρηση νέων πληθυσμών (που εισφέρουν νέες δεξιότητες).

– στην προώθηση τοπικών προϊόντων (αξιοποιώντας τα υλικά και άυλα προϊόντα).

Για να επιδιώξουμε το ξεδίπλωμα τέτοιων πολιτικών τοπικής ανάπτυξης, έχουμε ανάγκη σήμερα να κεφαλαιοποιήσουμε και να μοιραστούμε καλύτερα τις εμπειρίες δρώντων φορέων διαφόρων δικτύων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 18 Μήνες, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ : 831.000 Ευρώ, Συγ-χρηματοδότηση από το Ε.Τ.Π.Α.645 250 Ευρώ (77,64%) , Εθνική συμμετοχή : 185 750 Ευρώ.

Διακυβεύματα του σχεδίου :

–      Να προετοιμαστεί ο προγραμματισμός για την περίοδο 2014-2020;

– Να αναγνωριστούν οι πολιτικές υποδοχής και διατήρησης πληθυσμών σαν λειτουργικές απαντήσεις στους στόχους κοινωνικής και εδαφικής συνοχής τους οποίους κομίζει η Ευρώπη.

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Κεφαλαιοποίηση των εμπειριών των φορέων του σχεδίουphiloxeniaplus για να μεταφερθούν καλύτερα οι μέθοδοι και οι καλές πρακτικές:

•  Που θα επιτρέψουν έναν εμπλουτισμό και μια μεθοδολογική υποστήριξη με στόχο την επιδίωξη της επαγγελματικοποίησης των τοπικών δρόντων και την αποτελεσματικότητα των εδαφικών στρατηγικών.

•  Που θα διευκολύνουν και θα προωθούν την ανάδυση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων, την καινοτομία και την επίδοση αναφορικά με τα εργαλεία και τις διαδικασίες με στόχο την υποδοχή νέων δυναμένων να εργαστούν και νέων πληθυσμών καθώς και την προώθηση τοπικών προϊόντων μεριμνώντας για την αειφόρο ανάπτυξη.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

♦  Να θέσουμε στη διάθεση των δρόντων φορέων μεθοδολογικούς πόρους αναφορικά με την τεχνική των πολιτικών υποδοχής και προώθησης  των τοπικών προϊόντων.

♦  Να δημιουργήσουμε ευκαιρίες συνάντησης και μαρτυρίας με φορείς που έχουν δοκιμάσει καλές πρακτικές αναφορικά με την συνοδευτική συμβουλευτική των υποψηφίων, οικοδόμησης και προώθησης ευκαιριών εγκατάστασης και προώθησης τοπικών προϊόντων.

Επτά καλές πρακτικές για μεταφορά, προερχόμενες από εννέα σχέδια :

–         Παλιννόστηση στα πάτρια εδάφη των ντόπιων (εμπειρία σχεδίου PHILOXENIAMED)

–          Εγκατάσταση νέων ικανών για εργασία (εμπειρία σχεδίου SOHO-SOLOIIIBSUDOE)

–      Προώθηση των ενδογενών πόρων της περιοχής (εμπειρία Ένα Χωριό- Ένα Προϊόν του σχεδίου GRISIPLUSIVC και του σχεδίου MEDSTRATEGYIVBMED) που περιλαμβάνει 3 καλές πρακτικές.

 

Δυο εργαλεία Τεχνολογιών Πληροφοριών & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για μεταφορά :

–          Τα τοπικά πόρταλς  Γ.Σ.Π. (SIG) προώθησης των χωριών και των τοπικών προϊόντων.

–          Ένα εθνικό πόρταλ εγκατάστασης σε αγροτικό χώρο, ως πηγή γνωμοδότησης για τους τοπικούς άρχοντες.

•  Να σκεφτούμε συλλογικά για την εκπόνηση μεθόδων και πρακτικών που να επιτρέπουν την ανάδυση και/ή την ανάπτυξη πολιτικών τοπικής ανάπτυξης οι οποίες αποσκοπούν στην υποδοχή πληθυσμών και στην προώθηση τοπικών προϊόντων (μεθοδολογικός οδηγός).

•  Να σκεφτούμε και να παράξουμε συλλογικά ίχνη καινοτομίας και πειραματισμού εργαλείων και στρατηγικών που να αποσκοπούν στην προώθηση τοπικών προϊόντων, στη διερεύνηση, στην ενσωμάτωση νέων δυναμένων να εργαστούν και νέων πληθυσμών αποτιμώντας την καταλληλότητα της μεταφερσιμότητας πέντε σχεδίων και εργαλείων Τ.Π.Ε..

•  Να εμψυχώσουμε και να συνοδεύσουμε διαχρονικά το δίκτυο οριοθετώντας το χρονοδιάγραμμα των έντονων χρονικών περιόδων (σεμιναρίων), των ανταλλαγών πληροφοριών…

 

•  Να συντάξουμε τις γενικές αρχές μιας χάρτας για έναν ευρωπαϊκό σύνδεσμο που θα αποσκοπεί στην προώθηση των πολιτικών υποδοχής και ελκυστικότητας. Θα είναι δύναμη προτάσεων στα πλαίσια της στρατηγικής « Ευρώπη 2020 ».

 

ΣΥΜΠΡΑΞΗ : 7 Κανονικοί εταίροι

Επικεφαλής Εταίρος: Τοπική Απασχολησιμότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.), Ελλάδα

E-ZAVOD (Σλοβενία)

Αναπτυξιακή εταιρεία Λάρνακας (ΑΝΕΤΕΛ-Κύπρος)

Eurokom Association, Gerace, (Ιταλία)

Province de TERUELRégion Aragon (Ισπανία)

Collectif Ville Campagne (Γαλλία)

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Gers (Γαλλία)

9 εξωτερικοί Εταίροι 

Αναπτυξιακή εταιρεία Δράμας, Ελλάδα

Sinergija, Σλοβενία

Κέντρο τεχνικής κατάρτισης Λάρνακας, Κύπρος

Diogenes Business Incubator University της Κύπρου

Associazione Intercomunale « Comuni della Locride », Ιταλία

Shire Community of Teruel, Ισπανία

Communauté de Communes Aubusson-Felletin, Γαλλία

Pays Gorges-Causses-Cévennes, Γαλλία

Communauté de Communes Pays Viganais, Γαλλία

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Δημιουργία ενός συνδέσμου για την προώθηση πολιτικών υποδοχής και ελκυστικότητας στις αγροτικές περιοχές

2. Προσδιορισμός των κύριων δρώντων φορέων (δυνητικών μελών ενός ευρωπαϊκού συνδέσμου)

3. Αξιολόγηση των καλών πρακτικών και μελέτη εφικτότητας της μεταφοράς

4. Σχέδια δράσεων της μεταφοράς

5. Μεθοδολογικός οδηγός

6. Χάρτα για την σύσταση και την διαχείριση του ευρωπαϊκού συνδέσμου (νομικό καθεστώς)

7. Παραινέσεις για την ενσωμάτωση των πολιτικών υποδοχής στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Περίληψη του σχεδίου Φιλοξενία

Σχέδιο MED 2007-2013 / Φιλοξενία
Εφαρμογή ενός κοινού λειτουργικού μηχανισμού
για την υποδοχή μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε μεσογειακό αγροτικό χώρο

Partenaires Philoxenia
Οι εταίροι του σχεδίου Φιλοξενία
στην εναρκτήρια συνάντηση του Λιθοτόπου στην Ελλάδα (14/03/2009)

Για τρία χρόνια, από τον Απρίλιο 2009 έως τον Μάρτιο 2012, το σχέδιο Φιλοξενία θα στοχεύσει στην οικονομική, τεχνική και πολιτιστική υποστήριξη 90 ατόμων, 54 γυναικών και 36 ανδρών, που θα επιθυμούσαν να εγκατασταθούν στις περιοχές-στόχους για να δημιουργήσουν τις δικές τους μικρο-επιχειρήσεις και να συμβάλουν έτσι στην αναζωογόνηση αυτών των αγροτικών περιοχών.

Πράγματι, αποδυναμωμένες από τη δημογραφική καθίζηση, οι μεσογειακές αγροτικές περιοχές του σχεδίου Φιλοξενία αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερο τη συρρίκνωση των παρεχομένων υπηρεσιών και των τοπικών εμπορικών επιχειρήσεων, ακόμα και μια απώλεια ταυτότητας. Όμως, η αξιοποίηση της επαγγελματικής κινητικότητας και των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), η φροντίδα της αειφόρου ανάπτυξης και η αναζήτηση μιας υψηλής ποιότητας ζωής ενάντια στις αστικές οχλήσεις θα μπορούσαν να επιτρέψουν στις εν λόγω αγροτικές περιοχές να αντιστρέψουν αυτήν την τάση και να βρουν νέα αναπτυξιακά ίχνη. Εξάλλου, η αρχιτεκτονική, πολιτιστική, περιβαλλοντική κληρονομιά και η ευρυχωρία την οποία διαθέτουν αποτελούν νέους συντελεστές προσέλκυσης.

Μέσα στο τωρινό τοπίο που διαμορφώνεται, οι έξι εταίροι του σχεδίου προτείνουν λοιπόν να εφαρμόσουν στις εμπλεκόμενες περιοχές έναν Κοινό Λειτουργικό Μηχανισμό υποδοχής δραστηριοτήτων σε μεσογειακό αγροτικό χώρο (Φιλοξενία).

Οι περιοχές-στόχοι του σχεδίου Philoxenia  :

  • Κερκίνη – Πετρίτσι – Ηράκλεια, Ελλάδα
  • Περιοχή Οριστάνο, Σαρδηνία, Ιταλία
  • Βορόκληνη, Λάρνακα, Κύπρος
  • Πτούι, Σλοβενία
  • Μάλτα – Γκόζο.

Το σχέδιο είναι εμπνευσμένο από την σχετική γαλλική εμπειρία του Collectif Ville Campagne.

Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν εκφράζουν επίσημες απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος MED, αλλά αυστηρά των δημιουργών της και εταίρων του σχεδίου.

Older posts Newer posts

© 2021 Alkis Kallia

Theme by Anders NorenUp ↑